From 1 - 10 / 303
  • Inventarisatie van historisch belangrijke lijnen in het landschap. Historische geografie is de ruimtelijke neerslag van de aanpassingen die de mens in de loop der eeuwen heeft gedaan aan de natuurlijke omgeving. Historische lijnen zijn bijvoorbeeld dijken, dammen, wallen, paden, wegen (waaronder zandwegen, klinkerwegen en kasseiwegen), spoorwegen, kanalen en sloten. De Cultuurhistorische Waardenkaart is op 26 september 2006 definitief vastgesteld door GS van Noord-Brabant.

  • Dit bestand bevat de maximale boordiepten tot de eerste scheidende laag die binnen de Borinsgvrije zone geldt.

  • Vlakkenbestand locatie van zandbanen.

  • Op deze gezondheidskaart is te zien waar het geluid afkomstig van de geluidgezoneerde industrieterreinen (situatie 2009) de leefomgevingskwaliteit en dus de gezondheid nadelig kan beïnvloeden. Deze kaart laat de situatie per etmaal (24 uur) zien. De hoeveelheid geluid veroorzaakt door de industrie is op de geluidkaart weergegeven in verschillende zones. Dit zijn de berekende 50dB en 55dB geluidcontouren van de gemiddelde geluidsbelasting per etmaal (Letm). De kaart laat alleen de gezondheidssituatie zien ter plaatse van de geluidszone rond industrieterreinen die op grond van Wet geluidhinder gezoneerd zijn. Als een woning niet binnen een zone valt, is het geluid van het geluidgezoneerde industrieterrein bij die woning minder dan 50 decibel gemiddeld over de hele dag. Berekende geluidcontouren Letm zijn conform het Handboek gezondheidseffectscreening stad & milieu 2012 vertaald naar GES-scores: 50-55 dB(A) = GES-score 3 (vrij matig); 55 dB(A) en hoger = GES-score 5 (zeer matig). De Gezondheids Effect Screening (GES)-methode geeft een score van 0 t/m 8 aan de milieugezondheidskwaliteit. Deze scores zijn gebaseerd op de kennis over de relatie tussen blootstelling en gezondheidsrisico’s. De geluidbelasting is voor afzonderlijke bedrijven berekend. De gecombineerde geluidbelasting van meerdere bedrijven of van wegverkeer, railverkeer en/of vliegverkeer is niet bepaald. In werkelijkheid kan bij combinatie van meerdere geluidbronnen de geluidbelasting en daarmee het gezondheidseffect dus hoger uitvallen.

  • In het Natuurbeheerplan is een kaart met Natuurbeheergebied (Beheertypenkaart) opgenomen. De verschillenkaart geeft de verschillen weer tussen de laatst vastgestelde versie en de vorige versie van Natuurbeheergebied (Beheertypenkaart).

  • 250 meter zone rondom zeer kwetsbare gebieden Wet ammoniak en veehouderij, vigerend beleid. Bij PS-besluit van 20 september 2013 is de zuidoostelijke begrenzing van het gebied 348 gewijzigd. De wijziging was noodzakelijk als gevolg van de uitspraak van Raad van State dd. 27 maart 2013. Derde herziening: Bij PS-besluit van 23 april 2021 is een klein deel van de beek 'de Kleine Beerze' ter hoogte van Vessem, gebiednr 155, aangepast op de nieuwe ligging van de waterloop. Als gevolg daarvanj is de zone daarom heen ook gewijzigd.

  • In het Beleidsmeetnet Verdroging (BMV) worden grond- en oppervlaktewaterstanden en grond- en oppervlaktewaterkwaliteit gemeten op vaste locaties in 33 verdroogde natuurgebieden in Noord-Brabant. Dit gebeurt in samenwerking met de Brabantse waterschappen en terrein beherende instanties.

  • Dit bestand bevat de beschermingszones grondwaterwinning openbare drinkwatervoorziening: de 25- en 100- jaarszones zijn samengevoegd tot de grondwaterbeschermingsgebieden. In deze Boringsvrijezone dient de beschermende kleilaag beschermd te worden met oog op voorkoming van verontreiniging van het grondwater dat gebruikt wordt voor drinkwaterwinning. Het waterwingebied geeft de gebieden weer met de grootste mate van bescherming voor het grondwater qua regelgeving ten behoeve van de waterwinning.

  • Onderdeel van het Natuurbeheerplan dat is vastgesteld op: zie veld publicatiedatum. Kaart met de plangrens voor Noord-Brabant.

  • Ondergrondslaag in de Visiekaart van de Structuurvisie RO.