From 1 - 10 / 11
  • Het bedrijf Geofoxx heeft asbest-inventarisaties uitgevoerd bij de voegen van betonverhardingen van diverse provinciale wegen. Deze geografische dataset bevat de locatie van de geïnventariseerde voegen. Daarnaast bevat deze dataset per voeg: (1, of asbest wel/niet is aangetroffen), (2, naam van het rapport waarin het inventarisatieonderzoek staat beschreven). Deze rapporten zijn in document registratie systeem Meridian opgenomen dat in gebruik is bij afdeling wegbeheer van de provincie Noord-Brabant.

  • In het Ontgassingsvrij gebied is het verboden om restladingdamp van aardolieproducten die bestaan uit meer dan 10% benzeen te emitteren. Bij het varend ontgassen gooien chemicaliëntankers tijdens het varen op de rivieren hun ruimten open om ladingresten te laten verdampen. Vanuit nationale wetgeving is varend ontgassen op de rivier toegestaan, met uitzondering van enkele zeer giftige stoffen en benzine. In het kader van de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) wordt voor benzeen gestreefd naar nul-emissie. Deze verplichting geldt bij emissiebronnen aan de wal. Het is ongewenst dat benzeen en benzeenhoudende mengsels vervolgens wel vanuit een varend schip, zonder emissiebeperkende voorzieningen, uitgestoten kunnen worden. Omdat emissiebeperkende voorzieningen aanbrengen bij een schip niet mogelijk zijn is er een verbod om varend te ontgassen.

  • 250 meter zone rondom zeer kwetsbare gebieden Wet ammoniak en veehouderij, vigerend beleid. Bij PS-besluit van 20 september 2013 is de zuidoostelijke begrenzing van het gebied 348 gewijzigd. De wijziging was noodzakelijk als gevolg van de uitspraak van Raad van State dd. 27 maart 2013.

  • Gegeneraliseerd vlak bestand van de gemenetegrenzen van Nederland per 01-01-2019. Dit bestand is geschikt voor het gebruik op de schalen 1: 750.000 tot 1:1.000.000 (papierformaat A3).

  • Gegeneraliseerd lijn bestand van de gemenetegrenzen van Nederland per 01-01-2019. Dit bestand is geschikt voor het gebruik op de schalen 1: 750.000 tot 1:1.000.000 (papierformaat A3).

  • Gegeneraliseerd bestand van de provinciegrenzen van Nederland per 01-01-2019. Dit bestand is geschikt voor het gebruik op de schalen 1: 750.000 tot 1:1.000.000 (papierformaten A3).

  • Puntbestand vertoont de locaties van alle voormalige stortplaatsen in Noord-Brabant. Het is afgeleid van het vlakbestand voormalige stortplaatsen. De punten zijn over het algemeen de centroïden van de vlakken, met uitzondering van enkele locaties waarbij de centroïde van het vlak buiten de contour valt. Daarbij is het punt versleept naar een plek binnen de contour.

  • Ontgrondinglocaties waarvoor door de provincie vergunning is verleend en meldingen zijn geaccepteerd.

  • Zeer kwetsbare gebieden Wet ammoniak en veehouderij, vigerend beleid. Aantal gebieden zijn t.o.v. 2008 aangepast n.a.v. besluit aanwijzing zeer kwetsbare gebieden Wet ammoniak en veehouderij, correctieve herziening; vastgesteld door PS op 1 juli 2011. Bij PS-besluit van 20 september 2013 is de zuidoostelijke begrenzing van het gebied 348 gewijzigd. De wijziging was noodzakelijk als gevolg van de uitspraak van Raad van State dd. 27 maart 2013.

  • Zeer kwetsbare gebieden Wet ammoniak en veehouderij, vigerend beleid. Ook de vervallen gebieden zijn in dit bestand opgenomen. Aantal gebieden zijn t.o.v. 2008 aangepast n.a.v. besluit aanwijzing zeer kwetsbare gebieden Wet ammoniak en veehouderij, correctieve herziening; vastgesteld door PS op 1 juli 2011. Bij PS-besluit van 20 september 2013 is de zuidoostelijke begrenzing van het gebied 348 gewijzigd. De wijziging was noodzakelijk als gevolg van de uitspraak van Raad van State dd. 27 maart 2013.