From 1 - 7 / 7
  • Provinciaal dekkend bestand van ISO lijnen van grondwaterstijghoogte in een watervoerend pakket

  • Aanwijzing rust- en foerageergebieden voor ganzen en smienten. Het ganzenbeleid is erop gericht dat de in ons land verblijvende beschermde inheemse ganzen gedurende de winter binnen ganzenrust- en foerageergebieden rust wordt geboden. Binnen de aangewezen gebieden is het uitgangspunt daarom dat de daar aanwezige ganzen niet worden verjaagd, gevangen of geschoten.

  • Provinciaal dekkend bestand van ISO lijnen van grondwaterstijghoogte in een watervoerend pakket

  • Projecten uit het Netwerkprogramma Brabantstad Bereikbaar - Lijn.

  • Dit bestand bevat gegevens over de blootstelling aan geluid van wegverkeer vanwege de provinciale wegen in Noord-Brabant. en de vertaling daarvan naar gezondheidsrisico's, zogenaamde GES-scores. Berekende geluidcontouren Lden zijn conform het Handboek gezondheidseffectscreening stad & milieu 2012 vertaald naar GES-scores: 55-60 dB = GES 4 (matig); 60-65 dB = GES 5 (zeer matig); 65-70 dB = GES 6 (onvoldoende); 70-75 dB = GES 7 (ruim onvoldoende); >= 75 dB = GES 8 (zeer onvoldoende). De Gezondheids Effect Screening (GES)-methode geeft een score (van 0 t/m 8) aan de milieugezondheidskwaliteit. Op de kaart weergegeven van groen (GES score 0, zeer goede) via geel, oranje en rood (GES score 6, onvoldoende) naar paars (GES-score 8, zeer onvoldoende). Deze scores zijn gebaseerd op de kennis over de relatie tussen blootstelling en gezondheidsrisico’s. De geluidcontouren weerspiegelen de situatie voor het peiljaar 2011. Naast de wegen die geheel of gedeeltelijk voldoen aan de criteria van de 2e tranche van de EU-richtlijn omgevingslawaai, zijn ook de overige provinciale wegen opgenomen. De geluidbelasting is voor afzonderlijke wegen berekend. De gecombineerde geluidbelasting van meerdere wegen (provinciale wegen en rijkswegen en provinciale wegen onderling) of van wegverkeer, railverkeer, vliegverkeer en/of bedrijven is niet bepaald. In werkelijkheid kan bij combinatie van meerdere geluidbronnen de geluidbelasting en daarmee het gezondheidseffect dus hoger uitvallen.

  • Projecten uit het Netwerkprogramma Brabantstad Bereikbaar - Punt

  • Provinciaal dekkend bestand van ISO lijnen van grondwaterstijghoogte in een watervoerend pakket