From 1 - 10 / 22
  • Gridkaart met kweltypen onderverdeeld soort kwel en voorkomen in het verleden. De betekenis van de codes van het grid zijn alsvolgt: 1= sterke kwel; 2= meestal kwel, soms sterk; 3= meestal kwel; 5= soms kwel; 6= infiltratie.

  • Lijnenbestand met grens waar regionale kwel (vanuit oude zeearmen) mogelijk brak diep kwelwater vandaan komt.

  • Inventarisatie van gekende archeologische monumenten. Het betreft terreinen waarvan bekend is dat ze daadwerkelijk een archeologische waarde hebben. Voor een deel zijn de archeologische monumenten beschermd ex artikel 3 van de Monumentenwet 1988. Voor een deel betreft het archeologische monumenten waarvoor deze bescherming (nog) niet gerealiseerd is, maar waarvoor wel een planologische bescherming noodzakelijk is. De Cultuurhistorische Waardenkaart wordt op 22 maart 2005 in ontwerp vastgesteld door GS van Noord-Brabant.

  • Vlakkenbestand locatie van zandbanen.

  • Het bestand van 2005 geeft de Gemiddelde Voorjaars Grondwaterstand t.o.v het locale maaiveld in de Provincie Noord-Brabant weer op een schaal van 1 : 25 000.

  • Gridkaart met kweltypen onderverdeeld soort kwel en voorkomen. De betekenis van de codes van het grid zijn alsvolgt: 1= sterke kwel; 2= meestal kwel, soms sterk; 3= meestal kwel; 5= soms kwel; 6= infiltratie.

  • Aardrijkskundige namen betreffende de gebiedsplannen en reconstructieplannen.

  • Vlakkenbestand met infiltrerend oppervlaktewater.

  • Raster met effecten door grondwaterwinning 2005. De betekenis van de gridcodes zijn alsvolgt: 1,2= effect op kwel; 110, 120, 200= effect op GXG; 111, 112, 121, 122, 201, 202= effect op kwel en GXG; overige codes=

  • Vlakkenbestand met invloedsgebied infiltrerend oppervlaktewater.