From 1 - 8 / 8
  • In het Beleidsmeetnet Verdroging (BMV) worden grond- en oppervlaktewaterstanden en grond- en oppervlaktewaterkwaliteit gemeten op vaste locaties in 33 verdroogde natuurgebieden in Noord-Brabant. Dit gebeurt in samenwerking met de Brabantse waterschappen en terrein beherende instanties.

  • In de kaart zijn de Habitattypen van de Natura200-gebieden opgenomen die volgens de landelijke standaardisering zijn opgestelt.

  • Het bedrijf Geofoxx heeft asbest-inventarisaties uitgevoerd bij de voegen van betonverhardingen van diverse provinciale wegen. Deze geografische dataset bevat de locatie van de geïnventariseerde voegen. Daarnaast bevat deze dataset per voeg: (1, of asbest wel/niet is aangetroffen), (2, naam van het rapport waarin het inventarisatieonderzoek staat beschreven). Deze rapporten zijn in document registratie systeem Meridian opgenomen dat in gebruik is bij afdeling wegbeheer van de provincie Noord-Brabant.

  • In het Provinciaal Meetnet Freatische Grondwaterkwaliteit (formele naam is Bodemkwaliteitsmeetnet) wordt de kwaliteit van het bovenste grondwater (rond de grondwaterspiegel) gemeten. Dit gebeurt op 104 locaties in landbouw- en natuurgebieden. Doel hiervan is om tijdig ongewenste veranderingen te signaleren en om te beoordelen of maatregelen effectief zijn of dat aanvullende maatregelen nodig zijn. De oorspronkelijk thema’s vermesting (ten behoeve van landbouw en mestbeleid) en verzuring (ten behoeve van natuurbeleid) zijn in het meetnet samengebracht.

  • Het provinciaal meetnet grondwaterkwaliteit geeft per homogeen gebiedstype een gemiddeld beeld van de grondwaterkwaliteit. Een gebiedstype is een specifieke combinatie van landgebruik, grondsoort en hydrologische situatie. Aan een gebiedstype kan ook het risico op uitspoeling worden gekoppeld, dit loopt van hoog-midden-laag.

  • Het Primair Grondwaterstandsmeetnet van de provincie bevat ca. 300 peilbuizen en ca. 700 filters. De meetpunten liggen verspreid over de gehele provincie en beslaan verschillende meetdiepten, tot dieptes van circa 500 meter beneden maaiveld. Onder afsluitende kleilagen kan het grondwater onder druk staan waardoor er niet meer gesproken wordt van grondwaterstanden, maar van –drukken (of stijghoogten). Diep grondwater onder druk is ook de drijvende kracht voor kwel.

  • Kartografisch bestand van de provincie Noord-Brabant op de schaal 100,000, t.b.v. topografische ondergrond, Annotatie

  • In het Actief Bodembeheer de Kempen (ABdK)-meetnet wordt de grondwaterkwaliteit gemonitord als gevolg verontreiniging met zware metalen (cadmium en zink) door (historische) activiteiten van de zinkerts verwerkende industrie. Het meetnet bestaat (per 2016) uit 58 locaties met 263 filters op verschillende dieptes. Het meetnet is gezamenlijk van de provincie Noord-Brabant als de provincie Limburg.