From 1 - 6 / 6
  • De kaart laat zien welke faunavoorzieningen voor een weglocatie mogelijk zijn. Door de provincie wordt subsidieverlening voor gemeentelijke wegbeheerders opengesteld.

  • Agrariërs en particuliere grondeigenaren kunnen via de Stimuleringsregeling Landschap(STILA) vergoedingen krijgen voor aanleg en onderhoud van landschapselementen, waterelementen, kleine bloemrijke randen of een wandelpad over boerenland. De themakaart is een advies van gemeenten en waterschappen aan de provincies. De kaart geeft inzicht in onderwerpen(landschapsontwikkeling, klimaatadaptatie, etc.), die belangrijk zijn voor gemeenten en waterschappen en de locatie daarvan.

  • De kaart geeft inzicht in de landschapstypen die van belang zijn voor de subsidie mogelijkheden binnen de Stimuleringsregeling Landschap(STILA).

  • De kaart laat zien waar een clustering van fauna knelpunten optreedt.

  • De kaart geeft de bestaande faunavoorzieningen weer.

  • Deze tabel wordt gebruikt om te koppelen met IBIS-bedrijventerreinen (ECON.BTK_25_IBBT_V). In deze tabel staat per bedrijventerrein een sommatie van het aantal banen en vestigingen. Vanwege privacyredenen zijn bij het aantal banen de waarden van 5 of lager vervangen door "1 t/m5" en zijn bij het aantal vestigingen de waarden van 3 of lager vervangen door "1 t/m3".