From 1 - 10 / 82
  • Geluidcontouren Lnight vanwege de provinciale wegen Noord-Brabant. De geluidcontouren weerspiegelen de situatie voor het peiljaar 2011. Niet alleen worden de geluidcontouren weergegeven welke geheel of gedeeltelijk voldoen aan de criteria van de 2e tranche van de EU-richtlijn omgevingslawaai weergegeven (zoals gepubliceerd in de staatscourant nr. 19267 d.d. 3 december 2010 maar ook de overige provinciale wegen worden weergegeven.

  • Vastgestelde geluidscontouren van de gezoneerde industrieterreinen in Noord-Brabant. Bestand dateert van 1999, maar is nog voor het grootste deel actueel. Wordt in 2014 geactualiseerd.

  • Bestand met vaarwegvakken binnen de provincie Noord-Brabant die aangemerkt zijn als provinciale vaarweg (beheer provincie Noord-Brabant, beheer namens provincie uitgevoerd door waterschap Brabantse Delta), gebaseerd op het Nationaal wegenbestand.

  • Het bestand bevat de bestaande- en nieuwe natuur uit het Natuur Netwerk Brabant(NNB). Voor de nieuwe natuur is de status van verwerving/functieverandering en inrichting opgenomen. Deze is gebaseerd op de jaarlijkse inventarisatie voor de Voortgangsrapportage Natuur (VRN).

  • De gegevens zijn afkomstig uit de periode 1985 tot en met 2009 en verzameld bij het vlakdekkende vogelonderzoek van de provincie Noord-Brabant. Hierbij worden de waarnemngen uit 4 veldbezoeken geclusterd tot territoria (broedgevallen) van vogelsoorten.

  • Deze dataset is samengesteld uit verschillende kaartlagen uit het Natuurbeheerplan dat is vastgesteld op: zie veld Revisiedatum. Het bevat 5 onderdelen: (1) het NNB (Natuur Netwerk Brabant) met (i) onderverdeling Bestaande/Nieuwe natuur, en (ii) onderverdeling NNB Rijksdeel/NNB Provinciaal deel; (2) Beheertypenkaart; (3) Ambitiekaart; (4) Koppelveld Natte Natuurparels; (5) Koppelveld Enclaves. (Ad 1) Neem voor het NNB de selectie STATUS_NNB = NNB. (Ad 2) Neem voor de Beheertypenkaart de selectie HUIDIG_BEHEERTYPE <> agrarisch_beheertype. (Ad 3) Voor de Ambitiekaart is geen selectie nodig omdat alle polygonen behoren tot de Ambitiekaart. (Ad 4) Kolom NATTE_NATUURPAREL_ID is een koppeling naar dataset NAT.BEH_10_NNP (Natuurbeheerplan, Natte Natuurparels) waarin extra Natte Natuurparel-informatie staat. De selectie NATTE_NATUURPAREL IS NOT NULL geeft de Natte Natuurparels. (Ad 5) Kolom ENCLAVE_ID is een koppeling naar dataset NAT.BEH_10_ENC (Natuurbeheerplan, Bestaande natuur, Enclaves) waarin extra Enclave-informatie staat.

  • Provinciaal dekkend bestand van ISO lijnen van grondwaterstijghoogte in een watervoerend pakket

  • Aanwijzing rust- en foerageergebieden voor ganzen en smienten. Het ganzenbeleid is erop gericht dat de in ons land verblijvende beschermde inheemse ganzen gedurende de winter binnen ganzenrust- en foerageergebieden rust wordt geboden. Binnen de aangewezen gebieden is het uitgangspunt daarom dat de daar aanwezige ganzen niet worden verjaagd, gevangen of geschoten.

  • Provinciaal dekkend bestand van ISO lijnen van grondwaterstijghoogte in een watervoerend pakket

  • Het bestand bevat de nieuwe natuur uit het Natuur Netwerk Brabant(NNB). Voor de nieuwe natuur is de status van verwerving/functieverandering en inrichting opgenomen. Deze is gebaseerd op de jaarlijkse inventarisatie voor de Voortgangsrapportage Natuur (VRN).