From 1 - 10 / 32
  • Gebieden waarin een bepaald kweltype de overhand heeft afhankelijk van de opbouw van de ondergrond, herkomst van het kwelwater en de wijze van uittreden (in de sloot of aan maaiveld).

  • Deze kaart geeft de gebieden weer waarbij de stijghoogte in het eerste watervoerend pakket hoger is dan de freatische voorjaars-grondwaterstand, waardoor er sprake is van een opwaartse grondwaterbeweging. Aangemaakt door NITG-TNO op basis van het Actueel Hoogtebestand Nederland (RWS-MD, 1999), Bodemkaart (Sc-dlo, 1963-1984), Stijghoogte in het eerste watervoerend pakket (REGIS, 1998).

  • Het bestand geeft de diverse breuken in de ondergrond weer in het beheergebied van het waterschap Aa en Maas. Belangrijkste breuken zijn de Peelrandbreuk en de Raambreuk. Het bestand is een nadere uitwerking van het REGIS II-breukenbestand van TNO. Voor een brabant-brede weergave van breuken is het bestand breuklijnen 2005 beschikbaar. In 2021 is het attribuut omschrijving toegevoegd t.b.v. een subsidiemogelijkheid.

  • Selectie KRW oppervlaktewaterlichamen-vlakken voor het Provinciaal milieu- en waterplan 2016 – 2021,gemaakt uit KRW oppervlaktewaterlichamen-vlakken Nederland, versie2014

  • Het werkingsgebied 'Behoud en herstel watersystemen' is gebaseerd op het Provinciaal milieu- en waterplan. Dit is gebaseerd op: -waterlopen met de functie waternatuur, -(natte) ecologische verbindingszones en -gebieden die in het verleden in de reconstructie- en gebiedsplannen waren aangeduid als 'ruimte voor beek- en kreekherstel'. In deze gebieden is het beleid vanuit een regionaal belang gericht op behoud, verbetering en herstel van het natuurlijke watersysteem. Binnen de gebieden zijn of worden maatregelen uitgevoerd op het gebied van de morfologie, zoals het laten hermeanderen van beken, het aanleggen van plas-draszones en het herstel van kwel. Daarom is ook ruimte naast de waterloop nodig om de maatregelen goed uit te kunnen voeren. Veel van de maatregelen zijn ook een verplichting die voortvloeit uit de Europese Kaderrichtlijn Water

  • Afwateringsgebieden (gereguleerd/bemalen) en stroomgebieden (vrij afwaterend) met berekende waterontvangst gegevens.

  • De kaart laat zien welke faunavoorzieningen voor een weglocatie mogelijk zijn. Door de provincie wordt subsidieverlening voor gemeentelijke wegbeheerders opengesteld.

  • KRW Oppervlakte grondwaterlichamen Nederland (Kader Richtlijn Water)

  • In de Interim omgevingsverordening zijn op de kaarten doorgroei- en vestigingsgebieden voor glastuinbouw aangeduid. Binnen de als zodanig vastgestelde gebieden is onder bepaalde voorwaarden een doorontwikkeling van bestaande glastuinbouwbedrijven en nieuwvestiging van glastuinbouwbedrijven toegestaan. Buiten deze gebieden zijn de ontwikkelingsmogelijkheden van bestaande glastuinbouwbedrijven beperkt. Daarnaast is ook een 'Teeltgebied Zunder' opgenomen. Hier gelden afwijkende regels voor kassen en permanente teeltondersteunende voorzieningen met het oog op de aanwezige boomteelt.

  • Inventarisatie van indicatieve archeologische waarden. Een indicatieve waarde heeft betrekking op de bovenste 1,2 meter van de ondergrond. Op de kaart staan gebieden met een hoge of middelhoge archeologische verwachtingswaarde, gebieden met een lage archeologische verwachtingswaarde en gebieden waar geen verwachtingswaarde van bekend is ('Geen gegevens'). Deze laatste categorie betreft veelal stads- en dorpskernen. De Cultuurhistorische Waardenkaart is op 26 september 2006 definitief vastgesteld door GS van Noord-Brabant.