From 1 - 10 / 34
  • De nestlocaties van roofvogels zijn op grond van hun vervolgingsgevoeligheid (vergiftiging, doorschieten van nesten, roven van jongen) vervaagd tot km-hokken (1x1 km). Hierbij zijn de daardwerkelijke locaties van de nesten (of territoria) gekoppeld aan het kilometerhok waarin ze liggen. De X- en Y-coordinaat zijn dus naar beneden afgerond op hele kilometers. De gegevens zijn afkomstig uit de periode 1985 tot en met 2009 en verzameld bij het vlakdekkende vogelonderzoek van de provincie Noord-Brabant. Hierbij worden de waarnemngen uit 4 veldbezoeken geclusterd tot territoria (broedgevallen) van vogelsoorten.

  • De gegevens zijn afkomstig uit de periode 1985 tot en met 2009 en verzameld bij het vlakdekkende vogelonderzoek van de provincie Noord-Brabant. Hierbij worden de waarnemngen uit 4 veldbezoeken geclusterd tot territoria (broedgevallen) van vogelsoorten.

  • Deze dataset is samengesteld uit verschillende kaartlagen uit het Natuurbeheerplan dat is vastgesteld op: zie veld Revisiedatum. Het bevat 5 onderdelen: (1) het NNB (Natuur Netwerk Brabant) met (i) onderverdeling Bestaande/Nieuwe natuur, en (ii) onderverdeling NNB Rijksdeel/NNB Provinciaal deel; (2) Beheertypenkaart; (3) Ambitiekaart; (4) Koppelveld Natte Natuurparels; (5) Koppelveld Enclaves. (Ad 1) Neem voor het NNB de selectie STATUS_NNB = NNB. (Ad 2) Neem voor de Beheertypenkaart de selectie HUIDIG_BEHEERTYPE <> agrarisch_beheertype. (Ad 3) Voor de Ambitiekaart is geen selectie nodig omdat alle polygonen behoren tot de Ambitiekaart. (Ad 4) Kolom NATTE_NATUURPAREL_ID is een koppeling naar dataset NAT.BEH_10_NNP (Natuurbeheerplan, Natte Natuurparels) waarin extra Natte Natuurparel-informatie staat. De selectie NATTE_NATUURPAREL IS NOT NULL geeft de Natte Natuurparels. (Ad 5) Kolom ENCLAVE_ID is een koppeling naar dataset NAT.BEH_10_ENC (Natuurbeheerplan, Bestaande natuur, Enclaves) waarin extra Enclave-informatie staat.

  • Dit zijn de Natuurbeheertypen van de Ambitiekaart van het Natuurbeheerplan dat is vastgesteld op: zie veld Revisiedatum. Dit bestand is gemaakt om getoond te worden in een kaartviewer van het Natuurbeheerplan. Bij uitlevering kan beter het bestand met de volledige Ambitiekaart gebruikt worden dan dit bestand.

  • In de kaart zijn de Habitattypen van de Natura200-gebieden opgenomen die volgens de landelijke standaardisering zijn opgestelt.

  • Samenvatting: Natura 2000 het samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie bestaande uit Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden. Natura 2000-gebieden zijn een samenvoeging van beide en de daarin gelegen beschermde natuurmonumenten. In totaal gaat het om 163 gebieden waarvan drie mariene gebieden in de Exclusieve Economische Zone (EEZ) op de Noordzee (incl. een voorgenomen Vogelrichtlijngebied in de EEZ). De Vogelrichtlijngebieden zijn merendeels aangewezen in de periode 1986-2000. De Habitatrichtlijngebieden worden aangewezen met de aanwijzing van de betreffende Natura 2000-gebieden. De aanwijzing van deze gebieden is begonnen in 2008 en wordt naar verwachting grotendeels voltooid in 2013. Op 4 juni 2013 waren in totaal 121 Natura 2000-gebieden definitief aangewezen. Dit bestand bevat de grenzen van de definitief aangewezen gebieden (stand van zaken 4 juni 2013) en de grenzen conform het ontwerp-besluit van de meeste overige gebieden. Een gebied is voorlopig aangewezen (Spanjaards Duin). Voor twee Habitatrichtlijngebieden op land en twee mariene Habitatrichtlijngebieden buiten de territoriale wateren (EEZ) waarvoor nog geen ontwerp-besluiten zijn gepubliceerd, bevat deze dataset de grenzen zoals die aan de Europese Commissie gemeld zijn.

  • Dit zijn de Landschapsbeheertypen van de Ambitiekaart van het Natuurbeheerplan dat is vastgesteld op: zie veld Revisiedatum. Dit bestand is gemaakt om getoond te worden in een kaartviewer van het Natuurbeheerplan. Bij uitlevering kan beter het bestand met de volledige Ambitiekaart gebruikt worden dan dit bestand.

  • Onderdeel van het Natuurbeheerplan. Begrensde gebieden waarop een toeslag ligt, aanvullend aan het regulier beheer. Het betreft vigerend beleid.

  • In het Natuurbeheerplan is een kaart met Agrarisch Zoekgebied opgenomen. De verschillenkaart geeft de verschillen weer tussen de laatst vastgestelde versie en de vorige versie van Agrarisch Zoekgebied.

  • In het Natuurbeheerplan is een kaart met Natuurbeheergebied Ambitie (Ambitiekaart) opgenomen. De verschillenkaart geeft de verschillen weer tussen de laatst vastgestelde versie en de vorige versie van Natuurbeheergebied Ambitie (Ambitiekaart).