From 1 - 7 / 7
  • Bedrijventerreinen in Noord-Brabant 2020 met extra gekoppelde statistische gegevens.

  • Deze tabel wordt gebruikt om te koppelen met IBIS-bedrijventerreinen (ECON.BTK_25_IBBT_V). In deze tabel staat per bedrijventerrein een sommatie van het aantal banen en vestigingen. Vanwege privacyredenen zijn bij het aantal banen de waarden van 5 of lager vervangen door "1 t/m5" en zijn bij het aantal vestigingen de waarden van 3 of lager vervangen door "1 t/m3".

  • Economische kennisclusters. Er wordt onderscheid gemaakt tussen "Metropolitane regio", "Economisch kenniscluster" en "Indicatie economisch cluster buiten Brabant".

  • Grid begrenzing van natuurgebieden met natuurbrandrisico.

  • Dit zijn economische assen zoals die zijn opgenomen in de Visiekaart van de Structuurvisie RO.

  • Bestand is opgesteld ten behoeve van INSPIRE. Globaal zijn de locaties ingetekend waar industrieel zand wordt gewonnen, waar grootschalige zandwinning voor ophoogzand plaatsvindt en waar klei wordt gewonnen. Voor meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de contactpersonen zoals in de metadata beschreven.

  • Op deze kaart staan de risicogebieden voor natuurbranden t.b.v. het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB). In het Investeringsreglement van het GOB staat vanaf 1 janari 2019 een bepaling, dat initiatiefnemers bij de inrichting van natuur in bepaalde gebieden, rekening moeten houden met natuurbranden. Ten opzichte van de oorsrponkelijke gridcellen van de Risico Inventarisatie Natuurbranden (RIN) gebieden van Nexpri en de risicogebieden natuurbranden zoals die in de Tercera Plantoets viewer gebruikt worden, is een aantal gebieden uitgebreid. Om de begrenzing aan te laten sluiten bij de subsidiekaart van het GOB, zijn ter plaatse van grote gebieden van te ontwikkelen natuur extra gridcellen toegevoegd.