From 1 - 5 / 5
  • De waarde per gridcel geeft de grondwatertrap aan in cm onder het maaiveld. De volgende indeling is gebruikt: GT I: GLG < 50 GT IIa: GHG < 25 GLG 50 - 80 GT IIb: GHG 25 - 80 GLG 50 - 80 GT IIIa: GHG < 25 GLG 50 - 80 GT IIIb: GHG 25 - 40 GLG 80 - 120 GT IV: GHG 40 - 120 GLG 80 - 120 GT Va: GHG < 25 GLG > 120 GT Vb: GHG 25 - 40 GLG > 120 GT VI: GHG 40 - 80 GLG > 120 GT VII: GHG 80 - 140 GLG > 120 GT VIII: GHG > 140 GLG > 120

  • De waarden per gridcel geven de Gemiddeld Hoogste (winter)Grondwaterstand aan in cm onder het maaiveld.

  • De waarde per gridcel geeft de gemiddelde voorjaars grondwaterstand aan in cm onder het maaiveld. Dit bestand wordt vervaardigd uit de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) en de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG). Hiervoor is de volgende formule gebruikt: GVG = 5,4 + 0,83*GHG + 0,19*GLG

  • De waarden per gridcel geven de Gemiddeld Laagste Grondwaterstand aan in cm onder het maaiveld.

  • Aanwijzing en normering van de regionale waterkeringen. Actualisering kaarten bij de Verordening water 12 december 2014 PS-besluit 30/14B Op de kaart staan de regionale keringen die door de provincie zijn aangewezen en genormeerd. Het gaat hierbij om 2 typen regionale keringen te weten: a) regionale keringen langs regionale rivieren en b) compartimenteringskeringen. De gedetailleerde ligging van de keringen staat aangegeven op de betreffende legger van het waterschap.