From 1 - 10 / 16
  • In de Interim omgevingsverordening zijn op de kaarten doorgroei- en vestigingsgebieden voor glastuinbouw aangeduid. Binnen de als zodanig vastgestelde gebieden is onder bepaalde voorwaarden een doorontwikkeling van bestaande glastuinbouwbedrijven en nieuwvestiging van glastuinbouwbedrijven toegestaan. Buiten deze gebieden zijn de ontwikkelingsmogelijkheden van bestaande glastuinbouwbedrijven beperkt. Daarnaast is ook een 'Teeltgebied Zunder' opgenomen. Hier gelden afwijkende regels voor kassen en permanente teeltondersteunende voorzieningen met het oog op de aanwezige boomteelt.

  • 250 meter zone rondom zeer kwetsbare gebieden Wet ammoniak en veehouderij, vigerend beleid. Bij PS-besluit van 20 september 2013 is de zuidoostelijke begrenzing van het gebied 348 gewijzigd. De wijziging was noodzakelijk als gevolg van de uitspraak van Raad van State dd. 27 maart 2013.

  • De Interim Omgevingsverordening wijst gebieden aan met de aanduiding 'Beperking veehouderij'. Voor de begrenzing van deze gebieden is aangesloten bij de grenzen van het extensiveringsgebied die op grond van de Reconstructiewet waren vastgesteld. In de aangewezen gebieden gelden (vergaande) beperkingen voor alle veehouderijen. Doel van de aanduiding is om een verdere intensivering vanwege ontwikkelingen in de veehouderij in de aangeduide gebieden tegen te gaan. Binnen het gebied wordt een uitzondering gemaakt voor grondgebonden veehouderijen; de voorwaarden die hieraan worden gesteld zijn voor alle veehouderijen gelijk.

  • Samenvatting van gegevens uit milieuvergunningen van veehouderijbedrijven. Per bedrijf: Beschikkingsdatum; Emissie van geur, ammoniak en fijnstof; Belangrijkste diercategorie en Economische grootte.

  • Er is een aantal regelingen waarbij subsidie is verleend voor de sanering van een bedrijf en waarbij de insteek is dat de bestemming op het perceel wordt aangepast. Dit zijn: a. Regeling Beëindiging Veehouderijtakken (RBV) b. Subsidieregeling Beëindiging Intensieve Veehouderijen (BIV) c. Subsidieregeling sanering glastuinbouwbedrijven in kwetsbare gebieden (GTB) d. Verplaatsingsregeling Intensieve Veehouderij (VIV) In de verordening worden deze locaties inzichtelijk gemaakt. De regels voorkomen dat hier opnieuw bebouwing wordt opgericht voor het type bedrijf dat eerder met subsidie is gesaneerd of verplaatst zolang er nog geen passende herbestemming in werking is getreden.

  • Zeer kwetsbare gebieden Wet ammoniak en veehouderij, vigerend beleid. Aantal gebieden zijn t.o.v. 2008 aangepast n.a.v. besluit aanwijzing zeer kwetsbare gebieden Wet ammoniak en veehouderij, correctieve herziening; vastgesteld door PS op 1 juli 2011. Bij PS-besluit van 20 september 2013 is de zuidoostelijke begrenzing van het gebied 348 gewijzigd. De wijziging was noodzakelijk als gevolg van de uitspraak van Raad van State dd. 27 maart 2013.

  • Zeer kwetsbare gebieden Wet ammoniak en veehouderij, vigerend beleid. Ook de vervallen gebieden zijn in dit bestand opgenomen. Aantal gebieden zijn t.o.v. 2008 aangepast n.a.v. besluit aanwijzing zeer kwetsbare gebieden Wet ammoniak en veehouderij, correctieve herziening; vastgesteld door PS op 1 juli 2011. Bij PS-besluit van 20 september 2013 is de zuidoostelijke begrenzing van het gebied 348 gewijzigd. De wijziging was noodzakelijk als gevolg van de uitspraak van Raad van State dd. 27 maart 2013.

  • Agrariërs en particuliere grondeigenaren kunnen via de Stimuleringsregeling Landschap(STILA) vergoedingen krijgen voor aanleg en onderhoud van landschapselementen, waterelementen, kleine bloemrijke randen of een wandelpad over boerenland. De themakaart is een advies van gemeenten en waterschappen aan de provincies. De kaart geeft inzicht in onderwerpen(landschapsontwikkeling, klimaatadaptatie, etc.), die belangrijk zijn voor gemeenten en waterschappen en de locatie daarvan.

  • Overzicht van oppervlakte water (niet zijnde waterlopen) in de provincie Noord-Brabant,

  • Dit bestand is gebaseerd op de Ruimtelijke Ordening en opgebouwd uit de volgende lagen uit de Verordening ruimte; Groenblauwe mantel, Ecologische hoofdstructuur, Bestaand stedelijk gebied, Gemengd landelijk gebied.