From 1 - 10 / 54
  • Deel D: De ontwikkeling van de Noordoostcorridor tracezone is één van de noodzakelijke maatregelen om de bereikbaarheid en het woon- en leefklimaat in de Brainportregio te verbeteren. Deel E: Binnen de gebiedsontwikkelingen Grenscorridor N69 zoekt de provincie met de samenwerkende partijen in de regio naar een breed gedragen en integrale oplossing.

  • Voor de Structuurvisie RO is de bekende indeling van Brabant in AHS en GHS losgelaten. Deze nieuwe structuur bestaat uit stedelijke structuur, agrarische structuur, infrastructuur en groenblauwe structuur. In dit Brabantdekkende bestand zitten de vlakelementen van de stedelijke structuur, agrarische structuur en groenblauwe structuur.

  • Het provinciaal beleid voor regionale wateroverlast is gericht op het zorgen voor bescherming tegen wateroverlast. In de revitaliseringsplannen is een aantal regionale waterbergingsgebieden concreet begrensd. Deze gebieden zijn door de waterschappen op onderdelen geactualiseerd aan nieuwe inzichten en opgenomen op de structuurvisiekaart (Plankaart 2) bij dit waterplan. De gebieden die nog niet concreet begrensd zijn, krijgen van de waterschappen in de komende planperiode een nadere begrenzing, waarbij aansluiting gezocht is bij de uitkomsten van het lopende gebiedsproces. Deze gebieden zijn op de structuurvisiekaart bij dit waterplan opgenomen als reserveringsgebieden waterberging.

  • Dit zijn de deelgebieden waar de gebiedspaspoorten uit de Structuurvisie RO voor zijn gemaakt.

  • De provincie geeft ook de ambities weer voor de ontwikkeling van de landschapskwaliteit in de gebiedspaspoorten. Nieuwe ontwikkelingen kunnen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van nieuwe en gebiedseigen kwaliteiten.

  • De provincie geeft ook de ambities weer voor de ontwikkeling van de landschapskwaliteit in de gebiedspaspoorten. Nieuwe ontwikkelingen kunnen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van nieuwe en gebiedseigen kwaliteiten.

  • De complexen van cultuurhistorisch belang zijn (voormalige) kloosters, industriële complexen en landgoederen waarvan de waarde van provinciale betekenis is. Voor deze complexen maakt de Verordening ruimte een functiewijziging mogelijk indien die bijdraagt aan het behoud en de versterking van de aanwezige karakteristieke kwaliteiten.

  • Aardrijkskundige namen betreffende de gebiedsplannen en reconstructieplannen.

  • De provincie geeft ook de ambities weer voor de ontwikkeling van de landschapskwaliteit in de gebiedspaspoorten. Nieuwe ontwikkelingen kunnen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van nieuwe en gebiedseigen kwaliteiten.

  • Binnen Teeltondersteunende kassen gelden verruimde mogelijkheden voor de bouw van ondersteunende kassen, namelijk tot 1,5 ha binnen het bouwperceel. Vanwege de toename van eisen van marktpartijen en de sterke exportgerichtheid van de tuinbouwsector, zijn er een aantal gebieden aangewezen waar een verruiming van de mogelijkheden vanuit aanwezige waarden mogelijk is. Hierbij is gekeken naar de hydrologische geschiktheid en gebieden met aardkundige- en cultuurhistorische waarden of de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In een (beperkt) aantal gebieden is er een overlap aanwezig; bij de ontwikkeling van kassen moet nadrukkelijk rekening gehouden worden met de aanwezige waarden en de daarop betrekking hebbende regels.